Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ» & «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ» στη ΘΕΡΜΗ της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ: Ιδρύματα και μή Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (Δημοσίευσις: 31 Ιουλίου 2014)
https://www.youtube.com/watch?v=9bD613sf5Rg
https://www.facebook.com/evagelistismarkos.spitimarias

https://plus.google.com/photos/108073579568053273945/albums/6042022130907797937
Τό Καταστατικό του εἶναι ἐγκεκριμμένο ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί δημοσιευμένο στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 629, τεῦχος 2ο, 28-8-89). Τό Καταστατικό αὐτό καθορίζει καί κατοχυρώνει τά νομοτυπικά πλαίσια τοῦ ἱεραποστολικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου του Ἱδρύματος, τό ὁποῖο εἶναι πολύ πλατύ καί ἁπλώνει τήν δράση του γιά νά διακονήσει ὅλες τίς περιοχές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί τοῦ κοινωνικοῦ χώρου.
Κύριος σκοπός του εἶναι νά διακονεῖ τήν ζωή καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν μελέτη καί τήν πρακτική ἐφαρμογή παιδαγωγικῶν, ἱεραποστολικῶν, κοινωνικῶν καί φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων. Τό Ὅραμα τοῦ Ἱδρύματος εἶναι νά ἐξελιχθεῖ σέ Ἐκκλησιαστικό Θεολογικό Σπουδαστήριο θεωρητικῆς μελέτης καί πρακτικῶν ἐφαρμογῶν στόν τομέα τῆς Πρακτικῆς Θεολογίας.


Τό ἔργο του διακρίνεται σέ δύο κύριες κατευθύνσεις:

Τήν θεωρητική μελέτη τῶν προβλημάτων τῆς σύγχρονης κοινωνικῆς πραγματικότητας, μέ στόχο τόν πειραματικό σχεδιασμό καί τήν πρόταση λύσεων.
Τήν πρακτική ὑλοποίηση τῶν λύσεων αὐτῶν μέσα στό κοινωνικό ἔργο.

Σύντομο ἱστορικό

Τό 1984 ἄρχισε οὐσιαστικά ἡ ζωή καί λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος μέ τά ἐγκαίνια τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, πού ἐτέλεσε ὁ ἴδιος ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης. Ἀπό τότε ἄρχισε καί ἡ λειτουργία τοῦ Ξενώνα τοῦ «Σπιτιοῦ τῆς Μαρίας».


 Ἡ νομοτυπική σύσταση τοῦ Ἱδρύματος ὁλοκληρώθηκε ἀργότερα μέ βάση τήν δωρεά κτήματος ἐννέα στρεμμάτων τῆς οἰκογενείας τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου καί τῆς Πρεσβυτέρας Στέλλας Τσαούση-Πλευράκη.
Σύμφωνα μέ τό Καταστατικό ὁ διαχειριστής τοῦ Ἱδρύματος ὀνομάζεται Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί διορίζεται ἀπό τόν Μητροπολίτη-Ἀρχιερέα, ὅπως οἱ προϊστάμενοι τῶν ἐνοριῶν, οἱ ἐφημέριοι καί τά μέλη τῶν ἐκκλησιαστικῶν συμβουλίων. Πρῶτος ἰσόβιος Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τοῦ Ἱδρύματος ὁρίστηκε, βάσει τοῦ Καταστατικοῦ, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Πλευράκης

Tά Χριστούγεννα τοῦ 1997 ἄρχισε νά λειτουργεῖ καί ὁ εὐρύχωρος Ναός της Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τῆς Ἁγίας Ἑρμιόνης, δωρεά τῆς μεγάλης εὐεργέτιδος του Ἱδρύματος, Αείμνηστης Μαρίας Τερλεμέσογλου, εἰς μνήμην τῶν ἀειμνήστων γονέων τῆς Ἀναστασίου καί Ἑρμιόνης. 

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κασσανδρείας Νικόδημος συνεχίζει νά στηρίζει τό ἔργο τοῦ Ἱδρύματος.


 
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&tbm=isch&imgil=NqRNjoWzGJ7nBM%253A%253Bk_tf03orRgDxAM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fusers.sch.gr%25252Fmarkmarkou%25252F2000%25252Fkoim2000.htm&source=iu&pf=m&fir=NqRNjoWzGJ7nBM%253A%252Ck_tf03orRgDxAM%252C_&usg=__Cjk4j0UieRLeuo3qMRCDVTImojM%3D&biw=1344&bih=685&ved=0CEMQyjc&ei=HNeGVLyPJ8n-UMzAgfAD#facrc=_&imgdii=_&imgrc=NqRNjoWzGJ7nBM%253A%3Bk_tf03orRgDxAM%3Bhttp%253A%252F%252Fusers.sch.gr%252Fmarkmarkou%252Ffotos%252Fecp%252Fsynesios_visvinis.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fusers.sch.gr%252Fmarkmarkou%252F2000%252Fkoim2000.htm%3B325%3B372
                                        
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&tbm=isch&imgil=JSnXle5wwcncBM%253A%253BoZnhpIQR2pIfvM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.amen.gr%25252Farticle14660&source=iu&pf=m&fir=JSnXle5wwcncBM%253A%252CoZnhpIQR2pIfvM%252C_&usg=__ieQHUNvc3bwbEDTtk0kgHYtyx_A%3D&biw=1344&bih=654&ved=0CEMQyjc&ei=qdmGVOnXM8yBU6LkgbAD#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-_719KSzDcKmeM%253A%3BoZnhpIQR2pIfvM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.amen.gr%252Fimages%252Farticles%252Farticle_14660%252Farticle_14660_40001.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.amen.gr%252Farticle14660%3B1200%3B1812

Ὁ πρώην Μητροπολίτης  Κασσανδρείας

 Ὁ νῦν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κασσανδρείας
κ. Νικόδημος

https://plus.google.com/photos/108073579568053273945/albums/5909651868475170753


https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82+%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82/@40.558947,23.022151,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a8409509b5ce35:0x37b4fb146876e71f?hl=el

Τό Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο τοῦ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κασ­σαν­δρεί­ας «Ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στής Μάρ­κος» μέ τίς εὐ­χές καί εὐ­λο­γί­ες τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας Κου Νι­κο­δή­μου ἀ­πο­φά­σι­σε νά ἀ­ξι­ο­ποι­ή­ση τήν πο­λύ­τι­μη προ­σφο­ρά ὁ­μά­δος Ἰ­α­τρῶν δι­α­φό­ρων εἰ­δι­κο­τή­των, καί νά ἱ­δρύ­ση στούς χώ­ρους τῶν ἐγ­κα­τα­στά­σε­ων τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος τό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό Κοι­νω­νι­κό Ἰ­α­τρεῖ­ο «Η Α­ΓΙΑ ΕΡ­ΜΙ­Ο­ΝΗ».
Τό Ἰ­α­τρεῖ­ο θά πα­ρέ­χη δω­ρε­άν ὁ­λο­κλη­ρω­μέ­νη ἰ­α­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη σέ ἄ­πο­ρους, ἄ­νερ­γους καί ἀ­να­σφά­λι­στους, Ἕλ­λη­νες καί Ξέ­νους ἀ­δελ­φούς.
Θά λειτουργῆ
Δευτέρα καί Πέμπτη ἀπόγευμα 6-7 μ.μ.
Τηλέφωνο: +30 2310 467 006
https://plus.google.com/u/0/b/108073579568053273945/108073579568053273945/photos/photo/6041897709078227746?pid=6041897709078227746&oid=108073579568053273945
https://plus.google.com/u/0/b/108073579568053273945/photos/108073579568053273945/albums/6041897704636349281/6041897842086922226?pid=6041897842086922226&oid=108073579568053273945 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου