Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ»: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ» (ΘΕΡΜΗ)


    Τό Ἵδρυμα «Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» εἶναι ἕνα ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου καί ὑπάγεται στήν Ἱερά Μητρόπολη Κασσανδρείας, ἡ ὁποία ἑδρεύει στόν Πολύγυρο Χαλκιδικῆς. Δραστηριοποιεῖται σέ κοινωνικά καί παιδαγωγικά προγράμματα υπό την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη  Κασανδρείας 
  Νικοδήμου.
    Τό ἱερατικό ζεῦγος Κωνσταντῖνος Πλευράκης καί Στέλλα Τσαούση Πλευράκη ἀποφάσισαν νά πουλήσουν τό σπίτι τους στή Θεσσαλονίκη καί νά ἀξιοποιήσουν τήν περιουσία τους στήν Θέρμη σέ ἕνα τεράστιο κτῆμα πού εἶχαν, μέ τό κτίσιμο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Εὐαγγελιστῆ Μάρκου καί τοῦ Ξενῶνος «Τό σπίτι τῆς Μαρίας». Τό 1984 ἄρχισε οὐσιαστικά ἡ ζωή καί λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος μέ τά ἐγκαίνια τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου πού ἐτέλεσε ὁ ἴδιος ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης. Ἀπό τότε ἄρχισε καί ἡ λειτουργία τοῦ Ξενῶνος τοῦ «Σπιτιοῦ τῆς Μαρίας». Tά Χριστούγεννα τοῦ 1997 ἄρχισε νά λειτουργεῖ καί ὁ εὐρύχωρος Ναός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τῆς Ἁγίας Ἑρμιόνης, δωρεά τῆς μεγάλης εὐεργέτιδος τοῦ Ἱδρύματος, κυρίας Μαρίας Τερλεμέσογλου, εἰς μνήμην τῶν ἀειμνήστων γονέων της Ἀναστασίου καί Ἑρμιόνης. Ἔτσι, ἀφιέρωσαν τήν ζωή τους στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Ἀφ' ἑνός μέν ὑμνώντας τόν Θεό στό ἐκκλησάκι, ἀφ' ἑτέρου δέ προστατεύοντας τό δικαίωμα τῆς ζωῆς, τό κυοφορούμενο ἔμβρυο καί τήν ἐγγυμονοῦσα μητέρα.


    Τό Ἵδρυμα προσφέρει καταφύγιο, φαγητό, ἰατρική φροντίδα καί ψυχολογική ὑποστήριξη στήν ἀνύπαντρη, παντρεμένη ἤ καί χωρισμένη μητέρα χωρίς κανένα κόστος. Ἐπιπλέον, ἄν τό ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νά τήν ἐπισκέπτονται φίλοι καί συγγενεῖς καθώς ἐπίσης τῆς παρέχεται καί βοήθεια γιά εὕρεση ἐργασίας. Στόχος τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου και της Πρεσβυτέρας εἶναι νά μειωθοῦν οἱ ἀνεπιθύμητες ἐκτρώσεις πού ὅλο καί πληθαίνουν στήν χώρα μας.
Γι' αὐτούς τούς λόγους, ὅλοι μας θά πρέπει νά στηρίξουμε τό Θεάρεστο ἔργο του ἱδρύματος, ὥστε νά μή κλείσει καί νά συνεχίσει νά προσφέρει τήν βοήθειά του σέ ὅποιον τό ἔχει ἀνάγκη.


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΔΡΥΜΑ

Τό Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο τοῦ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κασ­σαν­δρεί­ας «Ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στής Μάρ­κος» μέ τίς εὐ­χές καί εὐ­λο­γί­ες τοῦ
Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του  Κυρίου Νι­κο­δή­μου
ἀ­πο­φά­σι­σε νά ἀ­ξι­ο­ποι­ή­ση τήν πο­λύ­τι­μη προ­σφο­ρά ὁ­μά­δος Ἰ­α­τρῶν δι­α­φό­ρων εἰ­δι­κο­τή­των, καί νά ἱ­δρύ­ση στούς χώ­ρους τῶν ἐγ­κα­τα­στά­σε­ων τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος τό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό Κοι­νω­νι­κό Ἰ­α­τρεῖ­ο «Η Α­ΓΙΑ ΕΡ­ΜΙ­Ο­ΝΗ», τό ὁποῖο λειτουργεῖ ἤδη ἀπό τήν 14η Ἀπριλίου 2013.Τό Ἰ­α­τρεῖ­ο πα­ρέ­χει ΔΩΡΕΑΝ ὁ­λο­κλη­ρω­μέ­νη ἰ­α­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη σέ ἄ­πο­ρους, ἄ­νερ­γους καί ἀ­να­σφά­λι­στους, Ἕλ­λη­νες καί Ξέ­νους ἀ­δελ­φούς.

Λειτουργεῖ:

Δευτέρα καί Πέμπτη ἀπόγευμα 18:00-19:00
Τηλέφωνο: 2310 467 006


Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
«ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ»


Σεβασμιώτατε,
Μέ ἰδιαίτερη χαρά σᾶς ὑποδεχόμαστε σήμερα  πού ἤλθατε νά τελέσετε τόν Ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κοινωνικοῦ ἰατρείου τῆς «Ἁγίας Ἑρμιόνης», γιά τήν ἀνακούφιση καί παρηγορία τοῦ χειμαζόμενου λαοῦ.
Ἡ ζωή καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἔχει δύο ὄψεις. Ἡ πρώτη εἶναι ἐσωτερική, μυστική καί πνευματική, ἡ ὄψη τοῦ θείου μυστηρίου καί ἡ δεύτερη εἶναι ἐξωτερική, φανερή, ἡ πρακτική ὄψη τοῦ ἐπίγειου σώματος. Καί οἱ δυό ὅμως ὄψεις ἀποτελοῦν ἕνα ἑνιαῖο σύνολο, μιά πραγματικότητα. Τό Σῶμα καί τή ζωή τοῦ Χριστοῦ
Τά πιστά μέλη τοῦ Σώματός Του, ζοῦμε τήν ὑπόσχεσή Του, ὅτι θά παραμένη καί θά βρίσκεται ἀνάμεσά μας μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, ὅταν θά ἔμφανιστῆ ὡς ἔνδοξος Βασιλεύς και Κριτής τοῦ κοσμου γιά νά παραλάβη στή χαρά τῆς ἀτέλειωτης βασιλείας Του τήν ἀγαπημένη Του Νύμφη Ἐκκλησία, τό σύνολο τῶν ἐκλεκτῶν πού Τόν ἀγάπησαν καί Τόν ἀκολούθησαν.
Τό οὐσιαστικό λοιπόν περιεχόμενο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ βίωση τῆς μυστικῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, τό θεῖο δέ αὐτό καί ὑπερκόσμιο μυστήριο τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας, ἱερουργεῖται μέ δύο τρόπους.
Ὁ ἕνας εἶναι ἡ Διδαχή τῆς Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ, πού συντελεῖται μέ τό ἱεραποστολικό καί διδακτικό ἔργο τῆς Κατηχήσεως καί τό κήρυγμα τῆς Ἀλήθειας τῆς Πίστεως. Ὁ δεύτερος τρόπος εἶναι ἡ βίωση τῆς μυστικῆς δυνάμεως τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, πού πραγματοποιεῖται μέ τό Ἁγιαστικό ἔργο τῶν θείων μυστηρίων, μέ τά ὁποῖα ἁγιάζεται ἡ καθημερινή ζωή τοῦ κόσμου.

Πρέπει ὡστόσο στό σημεῖο αὐτό νά ἐπισημάνωμε καί ἕναν ἀκόμη λανθάνοντα - παρά τήν ἐπιβλητική παρουσία καί ζωντάνια του - τρίτο τρόπο ἱερουγίας τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ἔξω ἀπό τούς Ἱερούς Ναούς, στήν καθημερινή παργματικότητα τοῦ κόσμου.
Εἶναι ἡ καθημερνή, ἐξωτερική, πρακτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τά Καλά Ἔργα της, τόσο ὡς συνόλου, ὅσο καί τῶν πιστῶν ὡς μεμονωμένων προσώπων. Ὁ τρόπος πού ζοῦν εἰρηνικά, πού ἀγαποῦν καί σχετίζονται ἤ συνεργάζονται μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Τό φῶς τῆς θείας ζωῆς, μέ τό ὁποῖο φωτίστηκαν κατά τή Βάπτιση καί τήν ἕνωσή τους μέ τό Χριστό καί πού ἔχουν χρέος νά ἀχτινοβολοῦν ὡς «τέκνα φωτός», γιά νά βλέπουν οἱ ἄνθρωποι τά καλά τους ἔργα, τήν ἁγία ζωή τους καί νά τήν μιμοῦνται, καί ἔτσι νά θαυμάζουν καί νά δοξάζουν τόν ἐπουράνιο Πατέρα μας.
Ἡ τρίτη αὐτή ὄψη τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ τή σφραγίδα τῆς πραγματικότητας πού βεβαιώνει τή γνησιότητα τῶν δύο ἄλλων ὄψεών της. Εἶναι ἡ ἀγάπη, ὁμόνοια, ἡ συνοχή, ἡ εἰρηνική ζωή, ἡ συνεργασία καί κοινωνία τῶν μελῶν της στήν καθημερινή πραγματικότητα καθε τόπου· ἡ φιλαδελφία, ἡ ἀλληλοβοήθεια, ἡ θεραπεία τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν καί τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων.
Στό σημεῖο αὐτό ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ  νά κάμω καί μιά ἀκόμη ὑπογάμμιση τῆς ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ! Καί τό σῶμα ἔχει κεφαλή καί μέλη. Κυβερνήτη τό νοῦ, τήν κεφαλή, καί ἐκτελεστικά ὄργανα τῶν βουλῶν του τά μέλη. Ὅλα συνεργάζονται, λειτουργοῦν ἁρμονικά καί αὐτό εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς ὑγείας καί τῆς ζωῆς τοῦ σώματος, ἡ οὐσία τοῦ ὀργανισμοῦ, τό συνολικό ἀποτέλεσμα τῆς λειτουργίας τοῦ ὅλου σώματος.
Ὁ Χριστός ἔχει δικό Του μέτρο δωρεῶν καί σύμφωνα μ’ αὐτό μοιράζει στό κάθε μέλος τά χαρίσματά Του. Αὐτός χαρίζει στήν Ἐκκλησία Ἀποστόλους, Προφῆτας, Εὐαγγελιστάς, Ποιμένας καί Διδασκάλους, γιά νά καταρτίζουν τούς Ἁγίους καί νά διακονοῦν, ὥστε νά οἰκοδομῆται τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία (Ἐφεσ. 4, 1-- ).
«Γιατί, ὅπως τό σῶμα εἶναι ἕνα, ἀλλά ἔχει πολλά μέλη καί ὅπως ὅλα τά μέλη τοῦ σώματος, ἐνῶ εἶναι πολλά, ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα, ἔτσι συμβαίνει καί στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία (Α΄Κορ. 12, 4 καί ἑξῆς  καί μάλιστα στίχ. 12. ) Ἡ συνεργασία τῶν μελῶν, ἡ ὁμαλή λειτουργία τους, ἐξασφαλίζει τήν πορεία τῆς ζωῆς πρός τήν τελείωση καί ὁλοκλήρωση τῆς ἀποστολῆς τοῦ σώματος. «Τά μέλη ἀλλληλοβοηθοῦνται καί φροντίζει τό ἕνα τό ἄλλο. Καί ὅταν ὑποφέρη ἕνα μέλος συμπάσχουν καί ὅλα τά ἄλλα καί ὅταν τιμᾶται ἕνα ἄλλο χαίρονται μαζί του καί ὅλα τά ἄλλα μέλη τοῦ σώματος.
Ἀπόστολος Παῦλος διακηρύττει ὅτι, «ἐσεῖς, ὅλοι μαζί εἶστε τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ὁ καθένας σας χωριστά εἶναι μέλος Του! Καί ἄλλους μέν ὥρισε ὁ Θεός στήν Ἐκκλησία νά εἶναι πρῶτον Ἀπόστολοι, δεύτερον Προφῆτες, τρίτον Διδάσκαλοι, ἄλλους ὥρισε θαυματουργούς, ἄλλους θεραπευτές, ἄλλους νά παραστέκωνται στίς ἀνάγκες, ἄλλους νά εἶναι διαχειριστές καί ἄλλους νά λαλοῦν διάφορα εἴδη γλωσσῶν. Δέν εἶναι ὅλοι Ἀπόστολοι, οὔτε προφήτες, οὔτε διδάσκαλοι, οὔτε θαυματουργοί, οὔτε θεραπευτές... Νά ζηλεύετε λοιπόν τά διάφορα χαρίσματα, ἀλλά ἐγώ σᾶς δείχνω ἕναν πολύ ἀνώτερο δρόμο...» τόν ὁποῖον ἐννοεῖται ὅτι μπορεῖτε ὅλοι νά βαδίσετε καί νά κατακτήσετε: τή διακονία τοῦ χαρίσματος τῆς ἀγάπης! (Α΄Κορ. 12, καί 13)
Μέ αὐτές τίς Βιβλικές θεολογικές προυποθέσεις Σεβασμιώτατε, καί μέ τίς δικές σας Ἀρχιερατικές καί Πατρικές εὐχές καί εὐλογίες, τό  Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σας «Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» ἀνοίγεται σήμερα σ’ ἔνα καινούργιο τομέα κοινωνικῆς καί φιλανθρωπικῆς διακονίας, τόν τομέα τῆς ἰατρικῆς καί φαρμακευτικῆς περιθάλψεως, τῶν ἐν ἀνάγκαις ἀδελφῶν, τῶν ἀνασφάλιστων, τῶν αἰφνιδίως πτωχευσάντων, (νεόπτωχων) τῶν ἄνεργων, Ἑλλήνων καί Ξένων.
Οἱ μέρες πού περνᾶ τό Ἔθνος μας εἶναι δύσκολες, ἡ φτώχεια αὐξάνει καί γίνεται βασανιστική καί δέν εἴχαμε περιθώρια γιά πολλές σκέψεις καί ψυχραιμότερες προετοιμασίες. Οἱ ἐλλείψεις μας εἶναι πολλές μά πιστεύομε στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πού εἶναι μεγάλο καί ἐλπίζομε πώς θά ἐνεργοποιήση τίς φιλότιμες καρδιές τῶν τέκνων Του, ὅσων μποροῦν ἀπό τό περίσσευμα καί ἄλλων ἀπό τό ὑστέρημά τους, ὅπως γίνεται συνήθως, νά μᾶς συντρέξουν καί νά βοηθήσουν.
  Μέ τόν Ἁγιασμό πού τελέσατε σήμερα, βάλατε τό «εὐλογητός» γιά μιά καινούρια ἱερή λειτουργία πρός χάριν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Σ’ αὐτήν συλλειτουργοῦν καί συνεργάζονται οἱ ἱερουργοί τῆς Ἀληθείας τῆς πίστεως, μέ τούς λειτουργούς τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν καί τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν τῶν ἀνθρώπων. Οἱ λειτουργοί μάλιστα τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἱερουργοῦν, κατά τρόπο βουβό ἀλλά εὔγλωττο, τό Εὐαγγέλιο καί πρός τούς ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἡ πόρτα τοῦ κοινωνικοῦ Ἰατρείου εἶναι ἐξ ἴσου πρός ὅλους ἀνοιχτή καί πρός τούς πιστούς καί πρός τούς ἀπίστους καί πρός τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί πρός πάντα ἄνθρωπον ἀλλόδοξο καί ἀλλογενῆ, χωρίς διάκριση χρώματος φυλῆς καί γλώσσης. Οἱ εὐσεβεῖς Γιατροί μας εἶναι πρόθυμοι νά παρηγοροῦν τούς ἐν ἀσθενείᾳ, «τούς πτωχούς καί ἐλαχίστους ἀδελφούς» τοῦ Χριστοῦ, συνεχίζοντας τήν μακρά ἐκκλησιαστική παράδοση τῶν χαρισματούχων Ἁγίων Ἀναργύρων Ἰατρῶν, πού δέν ἦταν Ἱερεῖς, ἀλλά λαϊκοί καί ξεκίνησαν ἀπό τούς πρώτους χρόνους τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅλοι μαζί, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί οἱ χαρισματοῦχοι Διάκονοι τῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, καί οἱ εὐσεβεῖς Ἰατροί  πού ὑποδέχονται καί περιποιοῦνται καί θεραπεύουν τούς ἀσθενεῖς ὡς ἀδελφούς των, ἰερουργοῦν καί περιποιοῦνται τόν ἴδιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ Ἱεροί μυσταγωγοί καί Ποιμένες ἱερουργοῦν τό μυστήριο τῆς ζωῆς καί παρουσίας Του διατρέφοντες τό Λαό μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τόν καθαγιασμένον Ἄρτον καί τόν Οἶνον τῆς Εὐχαριστίας. Οἱ εὐσεβεῖς Ἰατροί λατρεύουν τόν Χριστό περιποιούμενοι καί θεραπεύοντες τά ἀνθρώπινα μέλη τοῦ Σώματός Του, τά ἀσθενῆ καί πληγωμένα ἀπό τά βέλη τοῦ νοητοῦ ἐχθροῦ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, γιά τά ὁποῖα βεβαιώνει ὁ Κύριος: «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν Μου τῶν ἐλαχίστων, Ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ, 25,40).
Εἶναι δέ τό ἔργο αὐτό καί τῶν μέν καί τῶν δέ, παράλληλο καί ἐξ ἴσου ἱερό, μέ τίς ὑπηρεσίες πού προσέφεραν στόν Χριστό τά ἱερά πρόσωπα πού ἀναφέρονται στά Εὐαγγέλια:
οἱ Ἅγιες Μυροφόρες πού ἀκολουθοῦσαν τόν Κύριο καί διακονοῦσαν τόν Ἴδιο καί τήν ὁμάδα τῶν Ἀποστόλων Του ἀπό τά ὑπάρχοντά τους,
Ἁγία Μαρία, ἡ Μητέρα τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, πού τόν φιλοξενοῦσε στό σπίτι της, «Τό Σπίτι τῆς Μαρίας» «τό Ὑπερῶο τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου τελέστηκε ὁ Μυστικός Δεῖπνος, ἱδρύθηκε τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί ἐμφανίστηκε ὁ Κύριος στούς Ἕνδεκα τό βράδυ τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως,
ὁ Ἰωσήφ μέ τόν Νικόδημο πού ἀποκαθήλωσαν τό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τό Σταυρό καί τό ἐνεταφίασαν.
Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι πού ἐκήρυξαν τό Χριστό «στά ἔθνη τά πεπλανημένα καί κοινωνούς Ἀγγέλων ἐποίησαν τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων».
Ἐκεῖνο τό Πανάγιο, τό Μαστιγωμένο καί ἐξουθενωμένο, τό καταπληγωμένο καί νεκρωμένο, συγχρόνως ὅμως τό ἀναστημένο καί δεδοξασμένο,  τό σύν Πατρί καί Πνεύματι προσκυνούμενο καί συνδοξαζόμενο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, προσψαύομε καί ἱερουργοῦμε καί περιποιούμεθα καί θεραπεύομε καί ἐμεῖς ὁ Ἱερός Κλῆρος καί οἱ Λαϊκοί Χαρισματοῦχοι Ἐργάτες τῶν Καλῶν ἔργων καί θεραπευτές τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν καί ἀναγκῶν τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Τό ἴδιο αὐτό πραγματικό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἱερουργοῦν καί λατρεύουν, ὡς ἄλλοι Νικόδημοι καί Ἰωσήφ, οἱ ἰατροί ἐπιστήμονες μέ τήν ἰατρική τους ἐπιστήμη στά πρόσωπα τῶν φτωχῶν καί ταπεινῶν ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ, καθώς περιποιοῦνται καί θεραπεύουν τόν πληγωμένο καί ταλαιπωρημένο σύγχρονο ἄνθρωπο ἀπό τίς ποικίλες σωματικές ἀσθένειες καί τόν παρηγοροῦν ἀπό τούς πόνους.
Ὀφείλομε ἄπειρες εὐχαριστίες στό Θεό ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν Ἰατρῶν, μαιευτήρων, γυναικολόγων, παιδιάτρων, ψυχιάτρων, ὀδοντιάτρων καί ὅλων τῶν εἰδικοτήτων, οἱ ὁποῖοι ἐδῶ καί τριάντα χρόνια πού λειτουργεῖ τό «Σπίτι τῆς Μαρίας», προσφέρουν δωρεάν τίς ὑπηρεσίες τους στίς φιλοξενούμενες ἄγαμες μητέρες καί τά βρέφη τους. Γνωρίζει Κύριος τά ὀνόματά τους.
Ὅλες αὐτές τίς εὐχαριστίες πού ὀφείλομε στό Θεό ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν Ἰατρῶν, τῶν μέχρι τώρα φίλων καί συνεργατῶν τοῦ Ἱδρύματος, καί τίς εὐχαριστίες πού Τοῦ ὀφείλομε ὑπέρ ἐκείνων πού ἀπό τώρα καί εἰς τό ἑξῆς, θά πλαισιώσουν τό Ἰατρεῖο τῆς Ἁγίας Ἑρμιόνης καί θά διακονοῦν τή θεραπεία τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τίς ἐμπιστευόμαστε σέ σᾶς, Σεβασμιώτατε, καί παρακαλοῦμε νά τίς «ἀναφέρετε» ὑπέρ αὐτῶν στό Θεό. Προσευχηθῆτε, Σεβασμιώτατε, ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν Ἰατρῶν μας: τοῦ Καρδιοχειρουργοῦ Δόκτορος Εὐαγγέλου Σιβιτανίδη καί τῶν συνεργατῶν του καί ἐνισχύσετε μέ τήν ἀρχιερατική σας εὐλογία τό ἔργο τους. Εὐχηθῆτε τους νά ἐργάζωνται στό «Ἐκκλησιαστικό Ίατρεῖο τῆς Ἁγίας Ἑρμιόνης» τήν θεραπεία τοῦ λαοῦ στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἐν τῆ δυνάμει τοῦ Πνεύματός Του, μέ τά θαυματουργικά ἀποτελέσματα, καί ὡς ἀντάξιοι συνεχιστές, τοῦ ἔργου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Εὐχηθῆτε τους ἀκόμη, Σεβασμώτατε,  νά ἀνταμοίψη ὁ Κύριος τίς ὑπηρεσίες τους μέ τή βράβευση τῆς πίστης τους καί τήν ἀπόλαυση τῶν αἰωνίων άγαθῶν πού ὑποσχέθηκε σ’ αὐτούς πού Τόν ἀγαποῦν καί ἐργάζονται τό θέλημά Του!
Ἄξιο ἰδιαίτερης μνείας εἶναι τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Ἑρμιόνης τῆς ἰατροῦ. Μέ τό ὄνομα αὐτό θεωρήσαμε χρέος νά τιμήσωμε τό κοινωνικό Ἰατρεῖο τοῦ Ἱδρύματος, γιατί ἡ Ἁγία Ἑρμιόνη, θυγατέρα τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Διακόνου Φιλίππου, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ ὑπῆρξε πρωτοπόρος, μετά τούς Ἀποστόλους, ἀνάργυρη ἰατρός καί ἱδρύτρια νοσηλευτηρίου στήν Ἔφεσο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ πρώτου νοσηλευτηρίου.
Πιστεύομε ὅτι ὁ Κύριος διά τῶν ἁγίων Του κατευθύνει καί ἐνισχύει τή ζωή καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Καί βλέπομε μιά ἰδιαίτερη πρόνοια στό γεγονός, ὅτι σέ ἀνύποπτο χρόνο ἡ εὐσεβής εὐεργέτιδα ἀπό τήν Καππαδοκία, ἀείμνηστη Μαρία Τερλεμέσογλου, ἡ ὁποία ἀνήγειρε μόνη της τόν ἱερό τοῦτο ναό τοῦ Ἱδρύματός μας, τόν ἀφιέρωσε στό ὄνομα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί τῆς Ἁγίας Ἑρμιόνης, ἐπειδή οἱ γονεῖς της ἐλέγοντο Ἀναστάσιος καί Ἑρμιόνη. Πιστεύομε δέ, πώς ἦταν παρέμβαση αὐτῆς τῆς Ἁγίας ἀναργύρου ἰατροῦ, ἡ κλήση τοῦ διακεκριμμένου χειρουργού κ. Εὐάγγελου Σιβιτανίδη, νά ἡγηθῆ στήν ὀργάνωση καί λειτουργία τοῦ Ἰατρείου τῆς Ἁγίας Ἑρμιόνης.
Ἐλπίζομε ὅτι διά τῶν θεοφιλῶν προσευχῶν σας Σεβασμιώτατε πατέρα, καί  διά τῶν Εὐχῶν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος καί πάντων τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων και τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Παρθενομάρτυρος Ἑρμιόνης τό εὐεργετικό ἔργο τοῦ Ἰατρείου μας θά συμβάλη στήν ἀνακούφιση καί θεραπεία πολλῶν ἀνθρώπων καί στή δόξα τοῦ Θεοῦ.

ΘΕΡΜΗ, 14-4-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου